FOB 80.730

Landsskatterettens afvisning af klage som for sent indgivet

01-01-1980

Henstillet til landsskatteretten at tage spørgsmålet om realitetsbehandling af en klage op til fornyet overvejelse i et tilfælde, hvor landsskatteretten ved kendelse havde afvist en klage over et skatteråds afgørelse som for sent indgivet, jfr. skattestyrelseslovens § 28, stk. 2. 

(J. nr. 1980-1297-223).