FOB 80.212

Klage fra den berettigede over utilstrækkelig inddrivelse af bidrag

01-01-1980

Henstillet til amtsankenævnet for Ribe amt at tage en klage fra en bidragsberettiget kvinde over en kommunes - efter hendes opfattelse - utilstrækkelige inddrivelse af hustrubidrag op til fornyet behandling på grundlag af en udtalelse fra justitsministeriet til mig om, at amtsankenævnet kunne have foretaget en nærmere vurdering af klagen. 

(J. nr. 1979-1303-62).