FOB 80.548

Landsskatteretsafgørelse om skønsmæssig forhøjelse af lejeindtægt

01-01-1980

Udtalelse vedrørende landsskatterettens afgørelse om skønsmæssig forhøjelse af en lejeindtægt (udleje til familiemedlem), som var i overensstemmelse med landsskatterettens flerårige praksis på det pågældende område, men som efter min mening kunne give anledning til tvivl. 

(J. nr. 1980-1085-223).