FOB 80.176

Spørgsmål om opholdstilladelse på grundlag af »familiesammenføring«

01-01-1980

Anmodet justitsministeriet om at tage en sag om opholdstilladelse på grundlag af »familiesammenføring« op til fornyet overvejelse under hensyntagen til det, jeg havde anført i sagen. 

Efter at justitsministeriet havde fastholdt sin afgørelse, henstillede jeg til ministeriet, eventuelt i forbindelse med anden ændring af udlændingebekendtgørelsen, at præcisere bestemmelsen i bekendtgørelsens § 25, stk. 1, nr. 3, således at det kommer til klart af bestemmelsen at fremgå, hvorvidt indgåelse af ægteskab udelukker det retskrav på opholdstilladelse, bestemmelsen ellers hjemler. 

(J. nr. 1980-710-613).