FOB 80.414

Administrationen af retsplejelovens frist for meddelelse af tredjeinstansbevilling

01-01-1980

Rettet henvendelse til justitsministeriet vedrørende spørgsmålet om, hvad der var sket, efter at retsplejerådet i betænkning 698/1973 havde anbefalet en stramning af praksis med hensyn til administrationen af fristreglerne vedrørende tredieinstansbevillinger. 

(J. nr. 1980-28-68).