FOB 80.148

Medicinhjælp efter pensions- og bistandslovgivningen

01-01-1980

Henstillet til amtsankenævnet for Ribe amt at tage en sag om medicintilskud op til fornyet behandling og meddele ansøgeren en ny afgørelse, hvorved der blev taget udtrykkelig stilling til spørgsmålet om ydelse af hjælpen, dels på grundlag af bestemmelsen i pkt. 1, stk. 3, i socialministeriets cirkulære nr. 222 af 11. november 1976 om supplerende medicinhjælp, dels på grundlag af bistandslovens § 46. 

(J. nr. 1980-838-051).