FOB 80.385

Landsskatterettens restancekontrol

01-01-1980

Kritiseret landsskatterettens behandlingstid i en klagesag vedrørende indkomstansættelsen for 1973; den lange behandlingstid beroede i væsentlig grad på, at sagen havde været forlagt hos en kontorchef i landsskatteretten i ca. 1½ år. 

Endvidere tilkendegivet, at kravet om månedlige restancelister i § 5 i statsministeriets bekendtgørelse af 11. januar 1951 efter min mening principielt omfatter samtlige verserende sager i en institution, uanset hos hvem de beror, og henstillet til retten at tage dette i betragtning ved de fortsatte overvejelser vedrørende effektiviseringen af restancekontrollen. 

(J. nr. 1980-18-223).