FOB 80.151

Stemmeafgivning i kommunalt fællesorgan

01-01-1980

Ikke fundet tilstrækkeligt grundlag for at kritisere indenrigsministeriets opfattelse, hvorefter en kommunalbestyrelse kan give kommunens repræsentanter i I/S Fynsværkets repræsentantskab bindende direktiver med hensyn til stemmeafgivningen i en konkret sag. Henstillet til indenrigsministeriets overvejelse - såfremt spørgsmålet ikke forholdsvis hurtigt afklares under en retssag - om det ikke måtte være rigtigst ved en kommende ændring af den kommunale styrelseslov at søge tilvejebragt en klar lovgivningsmæssig stillingtagen til spørgsmålet. 

(J. nr. 1979-1386-42).