FOB 80.592

Forholdet mellem sygedagpengeloven og invalidepensionsloven

01-01-1980

Henstillet til den sociale ankestyrelse at tage en sag om sygedagpengeberettigelse op til fornyet behandling under hensyn dels til en tilsyneladende uoverensstemmelse mellem den afgørelse, som ankestyrelsen havde truffet i dagpengesagen, og en afgørelse, som ankestyrelsen havde truffet i den samme klagers invalidepensionssag, dels til, at ankestyrelsen ikke havde haft lejlighed til at tage stilling til en udtalelse fra retslægerådet, som jeg havde indhentet i forbindelse med min behandling af klagerens invalidepensionssag. 

(J. nr. 1979-1483-051).