FOB 80.103

Bistandshjælp til studerende

01-01-1980

Udtalt, at den sociale ankestyrelses afgørelse, hvorved ankestyrelsen tiltrådte et afslag på en ansøgning om bistandshjælp i henhold til bistandslovens § 37 til en person, der var tilmeldt Københavns universitet, hvilede på et tvivlsomt retligt grundlag. Jeg fandt dog ikke grundlag for at formulere min tilkendegivelse som en kritik af ankestyrelsen. 

Henstillet til Københavns overpræsidium, at en ansøgning fra den pågældende om fri proces i en sag, som han agtede at anlægge mod ankestyrelsen vedrørende hans adgang til at modtage bistandshjælp, blev imødekommet. 

(J. nr. 1979-662-053).