FOB 80.205

Klageberettigelse i h. t. kommuneplanlovens § 48 for mindretal i kommunalbestyrelser

01-01-1980

Ikke fundet grundlag for at kritisere planstyrelsens opfattelse, hvorefter kommunalbestyrelsesmedlemmer, der tilhører et mindretal i en kommunalbestyrelse, ikke er klageberettigede efter kommuneplanlovens § 48 i forhold til den afgørelse, der er truffet af flertallet, alene med den begrundelse, at mindretallets synspunkter ikke er blevet fulgt. 

(J. nr. 1980-555-142).