Det kan man klage over

Ombudsmanden behandler klager over myndigheders afgørelser og sagsbehandling.

Ombudsmanden kan behandle klager over offentlige myndigheder, f.eks.:

 • kommuner og regioner
 • statslige myndigheder som ministerier og styrelser/direktorater
 • nævn og råd.

Klagerne kan handle om

 • den afgørelse, en myndighed har truffet
 • den behandling, en borger eller sag har fået af myndighederne
 • at en myndighed ikke svarer, eller at sagen trækker ud (klageren skal dog i første omgang selv rykke myndigheden for svar).

Alle kan klage

 • Børn og unge under 18 kan klage.
 • Udlændinge og udlandsdanskere kan klage.

Det er gratis at klage.

Man har ikke krav på at få sin klage behandlet.

Behandling af klagen

Man kan klage på andres vegne

Man kan klage over en myndighed, selv om man ikke har en sag hos myndigheden.

Man kan også klage for en anden person. Det kræver normalt, at man har en fuldmagt (eller forældremyndighed over den person, man klager for).

Klage for en anden

Klagens form

Klagemulighederne skal være brugt

Ombudsmanden kan først behandle en klage, når alle andre muligheder for at klage er brugt. Dvs. når den øverste myndighed, der kan klages til, har truffet en afgørelse.

Myndigheder skal skrive det i deres afgørelser, hvis der kan klages til en anden forvaltningsmyndighed. Det står typisk i slutningen af brevet. 

Man kan ikke få sin klage behandlet hos ombudsmanden og en myndighed på samme tid

Hvis der er mulighed for at klage til en eller flere myndigheder, skal man gøre det først og vente på myndighedens svar, inden man klager til ombudsmanden.

Myndigheder skal skrive det i deres afgørelser, hvis der er mulighed for at klage til en anden forvaltningsmyndighed. Det står typisk i slutningen af brevet.

Hvis klagemuligheden ikke er brugt, beder vi enten klageren om at gøre det, eller vi sender klagen videre til den relevante myndighed.

Man skal klage inden for et år

Man kan klage til ombudsmanden, indtil et år efter den afgørelse eller begivenhed man vil klage over. Fristen regnes fra det tidspunkt, hvor klageren har modtaget den øverste klagemyndigheds afgørelse. Det gælder normalt, selv om klageren har skrevet til myndigheden igen (f.eks. bedt om genoptagelse af sagen).

Klage over sagsbehandlingstiden

Hvis man klager over en myndigheds sagsbehandlingstid, behøver man ikke vente på, at myndigheden træffer afgørelse. Men man skal have brugt en eventuel mulighed for at klage til andre myndigheder.

Ombudsmanden kan IKKE behandle klager over...

 • domme og domstole, dvs. sager eller spørgsmål, der er under behandling ved domstolene, eller som forventes at blive indbragt for domstolene
 • dommere
 • Folketinget og love vedtaget af Folketinget
 • varer, butikker og tjenesteydelser
 • afgørelser, der er dateret for mere end et år siden
 • forhold, der fandt sted for mere end et år siden
 • visse tvistnævn og ankenævn (f.eks. hegnssyn, huslejenævn, Forbrugerklagenævnet, Advokatnævnet, Teleankenævnet, Det finansielle ankenævn, Ankenævnet for Forsikring og Klagenævnet for Ejendomsformidling).

Rammerne for ombudsmandens arbejde er beskrevet i ombudsmandsloven.