Find viden

Myndighedsguiden

Myndighedsguiden består af såkaldte overblik, der i koncentreret form vejleder om praktisk vigtige forvaltningsretlige spørgsmål, som erfaringsmæssigt giver anledning til problemer.

Overblik om generel forvaltningsret

Overblik om specifikke sagsområder

Om myndighedsguiden

Myndighedsguiden består af såkaldte overblik, der i koncentreret form vejleder om praktisk vigtige forvaltningsretlige spørgsmål, som erfaringsmæssigt giver anledning til problemer.

Overblik findes i to hovedformer:

  • Generelle forvaltningsretlige emner
  • Juridiske problemstillinger på specifikke sagsområder

Hvert overblik indeholder en beskrivelse af det konkrete emne ud fra gældende ret og god forvaltningsskik, herunder relevant praksis. I hvert overblik findes desuden ombudsmandens bud på typiske fejl, som myndighederne skal være opmærksomme på, og væsentlige pointer i form af en opregning af de vigtigste budskaber.

Flere overblik beskriver konsekvenserne af, at reglerne ikke bliver overholdt. Afhængigt af emnet indeholder enkelte overblik også en procesbeskrivelse om f.eks. den praktiske gennemførelse af partshøring eller en faktaboks, som giver yderligere information.

Myndighedsguiden giver som nævnt et koncentreret overblik og kommer ikke ind på alle detailspørgsmål. Myndighedernes sagsbehandling vil derfor ikke i alle tilfælde alene kunne baseres på Myndighedsguiden.

Ombudsmandens behandling af konkrete sager vil naturligvis kunne indebære en videreudvikling af den praksis, der er beskrevet i de enkelte overblik. Myndighederne vil derfor ikke i ethvert tilfælde kunne bruge Myndighedsguiden som en ubetinget ”garanti”. De eksisterende overblik vil imidlertid løbende blive opdateret i takt med ny relevant lovgivning og praksis, ligesom der løbende vil blive produceret nye overblik.