FOB 80.451

Skattemæssig fradrag for advokatudgifter til skattesag

01-01-1980

Spørgsmålet om, hvorvidt en skatteyder har adgang til ved opgørelsen af sin skattepligtige indkomst at fradrage udgifter, som han har haft til advokatbistand i en skattesag, der var afgjort ved domstolene. Henstillet til skattedepartementet, at departementet meddelte A, at departementet ville undlade at nedlægge påstand om afvisning af en sag ved domstolene på grund af fristoverskridelse. 

(J. nr. 1979-196-223).