FOB 80.210

Undervisning m. v. i arresthuse

01-01-1980

Anmodet direktoratet for kriminalforsorgen om en nærmere redegørelse vedrørende udviklingen af undervisningsvirksomheden i arresthusene og om de planer for denne virksomheds udbygning, som måtte foreligge. 

Endvidere henstillet til direktoratet at lade de igangværende overvejelser af problemerne vedrørende isolation af varetægtsarrestanter omfatte en systematisk overvejelse af muligheder for gennemførelse af foranstaltninger med henblik på at lempe de lidelser m.v., der er forbundet med isolation. 

(J. nr. 1980-1131-615).