FOB 80.184

Tilbagebetaling af for meget udbetalt børnetilskud

01-01-1980

Gjort det sociale ankenævn for Århus amt bekendt med min opfattelse, hvorefter der ikke i børnetilskudslovens § 3 a er hjemmel til at kræve tilbagebetaling af for meget udbetalt børnetilskud (på grund af efterfølgende ændringer af børnetilskudsmodtagerens skattepligtige indkomst for det indkomstår, der er relevant for børnetilskudsberegningen). 

Henstillet til ankenævnet at genoptage sagens behandling og ophæve den trufne beslutning om tilbagebetaling. 

Henstillet til socialministeriet, at ministeriet ved en kommende revision af børnetilskudscirkulæret redegør for, i hvilket omfang og efter hvilke regler der kan kræves tilbagebetaling af for meget udbetalt børnetilskud i et tilfælde som det foreliggende. 

Endvidere henledt socialministeriets opmærksomhed på spørgsmålet om, hvorvidt der måtte være anledning til på andre områder inden for den sociale lovgivning at redegøre for tilsvarende tilbagebetalingsspørgsmål. 

(J. nr. 1979-144-031).