FOB 80.527

Spørgsmål om påanket landsretsdoms opsættende virkning på administrativ afgørelse

01-01-1980

Ikke fundet grundlag for at kritisere undervisningsministeriets opfattelse, hvorefter en førstelærer ved en skole var forpligtet til at overtage en stilling som overlærer, og hvorefter lønudbetalingen til førstelæreren kunne standses, såfremt han ikke overtog stillingen, uanset at der på tidspunktet, da undervisningsministeriet udtalte denne opfattelse, forelå en til højesteret påanket afgørelse fra østre landsret i en helt identisk sag, hvorefter en (anden) førstelærer ikke var forpligtet til at overtage en stilling som overlærer. 

(J. nr. 1979-1341-70).