FOB 80.138

Udlevering af håndvægt og fingerfjedre til indsat

01-01-1980

I en sag om udlevering af fingerfjedre m.m. til en varetægtsarrestant udtalt, at det havde været rigtigst, om arrestforvareren/arrestinspektøren - for så vidt effekterne ikke fandtes at kunne nægtes udleveret i henhold til § 7, stk. 3, i cirkulære nr. 158 af 13. september 1978 - havde udleveret effekterne, eller i umiddelbar forbindelse med nægtelsen havde fastsat en generel, skreven bestemmelse om, at effekter af den omhandlede art ikke kunne udleveres til varetægtsarrestanter i arresten, og gjort arrestanterne bekendt hermed. 

Henstillet til arrestinspektøren og direktoratet for kriminalforsorgen at tage sagen op til fornyet overvejelse. 

(J. nr. 1980-489-615).