FOB 80.658

Hjemmel for kommunernes gebyropkrævning for meddelelse af ejendomsoplysninger

01-01-1980

Ikke fundet, at der efter det oplyste var fornøden støtte for indenrigsministeriets opfattelse, hvorefter kommunernes gebyropkrævning ved anvendelse af ejendomsoplysningsskemaer har tilstrækkelig hjemmel i administrativ praksis på området. 

Henstillet til indenrigsministeriet at tage spørgsmålet om hjemmelen for kommunernes gebyropkrævning op til fornyet overvejelse. 

(J. nr. 1979-709-41).