FOB 80.543

Kriterier for tildeling af daginstitutions- og dagplejepladser

01-01-1980

Ikke fundet tilstrækkeligt grundlag for at anse Århus kommunes instruktion af 29. december 1979 om anvisning af børn til kommunens daginstitutions- og dagplejepladser for at være stridende mod bistandsloven, dennes bindende forudsætninger, almindelige forvaltningsretlige grundsætninger eller socialministeriets cirkulære nr. 69 af 29. marts 1976 om institutioner under kommunerne og om visse særlige plejehjem. Efter instruksen skulle bl. a. forældre, der kunne få indtægtsgivende arbejde, hvis deres børn fik plads, have en vis fortrinsstilling. 

(J. nr. 1980-666-038).