FOB 80.320

Kursværdien på sælgerpantebreve ved pantedebitors arv af pantebrevene

01-01-1980

Rettet henvendelse til skattedepartementet med henblik på departementets stillingtagen til spørgsmålet om, hvorvidt departementet (eller vedkommende ligningskommission) burde optage værdiansættelsen i et dødsbo til revision under hensyn til en højesteretsdom af 20. december 1979. 

Samtidig rejst spørgsmål om rigtigheden af en cirkulærskrivelse. hvori skattedepartementet havde taget stilling til, hvilke virkninger den omhandlede højesteretsdom skulle have vedrørende arveafgiftsberegningen. 

(J. nr. 1980-395-223).