FOB 80.723

Gennemtvingelse af amtsankenævns afgørelse over for kommune

01-01-1980

Et socialudvalg afslog at yde A flyttehjælp efter bistandslovens § 47. A klagede til vedkommende amtsankenævn, der traf afgørelse om, at socialudvalget skulle yde hende flyttegodtgørelse. Det sociale udvalg klagede over afgørelsen til den sociale ankestyrelse. 

Amtsankenævnet afslog det sociale udvalgs anmodning om at tillægge udvalgets klage til ankestyrelsen opsættende virkning. Ankestyrelsen tiltrådte det sociale udvalgs afslag på flyttehjælp. 

Det sociale udvalg havde nægtet og nægtede fortsat at efterkomme amtsankenævnets afgørelse om udbetaling af hjælp til A. 

Nærmere uddybet de synspunkter, som jeg havde givet udtryk for i min beretning for året 1978, s. 619-31, vedrørende de kommunale tilsynsmyndigheders gennemtvingelse over for primærkommunerne af afgørelser truffet af amtsankenævn eller den sociale ankestyrelse i henhold til bistandsloven. Efter henstilling fra indenrigsministeriet udbetalte kommunen flyttehjælp til A. 

(J. nr. 1979-587-052).