FOB 80.600

Forholdet mellem erhvervsevnetabserstatning (arbejdsskadeforsikringsloven) og uddannelseshjælp efter bistandslovens § 42

01-01-1980

Med udgangspunkt i en klage drøftet med sikringsstyrelsen og socialministeriet spørgsmålet om, hvilken betydning erstatning i form af kapitalbeløb i henhold til arbejdsskadeforsikringsloven for tab af erhvervsevne skal tillægges ved udmåling af uddannelseshjælp efter bistandslovens § 42, stk. 1. 

I tilslutning til drøftelsen anmodet sikringsstyrelsen om underretning om styrelsens overvejelser af, dels hvorvidt det kan sikres, at spørgsmålet om revalidering bliver taget op inden afgørelsen af arbejdsskadesagen, dels at udvide praksis med hensyn til at fastsætte erstatningen som løbende ydelse i visse sager. 

Henstillet til socialministeriet at tage spørgsmålet om ændring af cirkulæret om hjælp efter bistandslovens § 42 op til nærmere overvejelse, således at der ved beregning af hjælp i tilfælde, hvor et kapitalbeløb er udbetalt, tages hensyn til formuens størrelse og behovet for bevarelsen af denne. 

(J. nr. 1980-89-051).