FOB 80.572

Mangelfuld indkaldelse til mundtlig forhandling i landsskatteretten

01-01-1980

Udtalt over for landsskatteretten, at der ved indkaldelsen af en skatteyder, der havde begæret mundtlig forhandling i klagesager for 4 indkomstår, fra rettens side var sket en klar tilsidesættelse af landsskatteretslovens § 12 og den dertil knyttede varselsregel. 

Henstillet til landsskatteretten, at retten genoptog behandlingen af klagesagerne for to indkomstår og indkaldte skatteyderen til mundtlig forhandling med gældende varsel. 

(J. nr. 1980-909-223).