FOB 80.265

Uddannelseshjælp efter bistandsloven til revalidender, der er familieforsørgere

01-01-1980

Udtalt, at der ikke var tilstrækkeligt grundlag for socialministeriets antagelse, hvorefter socialministeren i bistandslovens § 42, stk. 1, 2. pkt., havde hjemmel til at fastsætte retningslinier, hvorefter også en del af den hjælp, der ydes en uddannelsessøgendes familie, skal ydes som lån. 

Derfor henstillet til socialministeriet at tage spørgsmålet om en ændring af pkt. 9 i cirkulære nr. 72 af 30. marts 1976 om hjælp efter bistandslovens § 42 op til overvejelse under hensyntagen til de synspunkter, jeg havde anført. 

Samtidig henstillet til socialministeriet - såfremt ministeriet ikke kunne tilslutte sig min fortolkning af bistandslovens § 42 - at søge gennemført en ændring af bistandslovens § 42. 

(J. nr. 1979-85-052).