FOB 82.58

Ændring af enkepensionsret ved aftale mellem parterne

01-01-1982

Henstillet til finansministeriet, lønnings- og pensionsdepartementet, at overveje, om der var tilstrækkelige holdepunkter for på det nu foreliggende lovgivningsmæssige grundlag at fastholde en hidtidig fortolkning af bestemmelsen i § 2, stk. 1, i lov om bevarelse af enkepensionsret ved separation og skilsmisse, hvorefter en hustru, der efter skilsmisse havde bevaret sin ret til enkepension, ikke senere med manden kunne aftale, at retten til enkepension bortfaldt med den virkning, at retten overgik til mandens nuværende ægtefælle. 

(J. nr. 1981-1074-050).