FOB 82.238

Tilbagebetaling af bistandshjælp

01-01-1982

Den sociale ankestyrelse havde tiltrådt en socialforvaltnings afgørelse om (delvis) tilbagebetaling af kontanthjælp, der var udbetalt til den pågældende over en periode. Afgørelsen var truffet med henvisning til bistandslovens § 25 og begrundet med, at hjælpsmodtageren først henimod periodens afslutning havde oplyst at være arving i et uafsluttet bo, og at han ved sin fortielse af dette forhold havde afskåret socialforvaltningen fra i medfør af bistandslovens § 26, stk. 1, nr. 3, jfr. stk. 2, at træffe bestemmelse om tilbagebetaling i forbindelse med den løbende udbetaling af hjælp. 

Udtalt over for ankestyrelsen, at jeg på grundlag af de foreliggende oplysninger om socialforvaltningens dispositioner i tiden efter, at forvaltningen ubestridt var blevet gjort bekendt med forholdet, måtte nære afgørende betænkelighed ved at anse det for godtgjort, at socialforvaltningen, dersom den ved den første henvendelse om hjælp havde været bekendt med den faldne, men endnu ikke opgjorte arv, ville have truffet afgørelse om, at hjælpen skulle være undergivet tilbagebetalingspligt efter bistandslovens § 26, stk. 1, nr. 3. 

Henstillet til ankestyrelsen at undergive sagen en fornyet behandling og overvejelse og i denne at inddrage de nævnte synspunkter. 

(J. nr. 1981-1336-052).