FOB 82.32

Kontradiktion i sag om tilbagebetaling af arbejdsløshedsdagpenge

01-01-1982

En arbejdsløshedskasse klagede til ankenævnet for arbejdsløshedsforsikringen over en afgørelse fra arbejdsdirektoratet, hvorefter et medlem af kassen ikke havde været berettiget til at modtage arbejdsløshedsdagpenge, men således at kassen blev gjort eneansvarlig for tilbagebetalingen under hensyn til, at den havde godkendt dagpengeudbetalingen. Ankenævnet fandt, at medlemmet burde være medansvarlig for tilbagebetalingen. Medlemmet var ikke forud for afgørelsen gjort bekendt med, at kassen havde klaget til ankenævnet. 

Henstillet til ankenævnet at genoptage sagen, således at medlemmet fik lejlighed til at fremkomme med sine bemærkninger til klagesagen. 

(J. nr. 1981-1517-02).