FOB 82.258

Efterbetaling for plejehjemsophold

01-01-1982

Udtalt over for et amtsankenævn, at en afgørelse om efterbetaling for plejehjemsophold var truffet på et urigtigt grundlag, idet jeg ikke kunne være enig i, at bestandslovens § 84, stk. 1, skulle hjemle et ubetinget krav på efterbetaling. 

Under henvisning hertil henstillet til amtsankenævnet at genoptage sagens behandling. 

(J.nr. 1982-443-059).