FOB 82.242

Modregning af bistandshjælp i folkepension

01-01-1982

Fundet det beklageligt, at hverken den sociale ankestyrelse eller amtsankenævnet for Københavns amt havde foretaget en nærmere undersøgelse af, hvad et pensionstilgodehavende for en bestemt periode, hvori der var foretaget modregning for ydet bistandshjælp, udgjorde. 

Henstillet til den sociale ankestyrelse at genoptage behandlingen af sagen, da afgørelserne hvilede på en urigtig antagelse med hensyn til størrelsen af pensionstilgodehavendet. 

(J. nr. 1982-36-052).