FOB 82.254

Børnetilskud under samlevers afsoning

01-01-1982

Henstillet til det sociale ankenævn for Århus amt at genoptage behandlingen af en sag om forhøjet og ekstra børnetilskud til en kvinde, hvis samlever udstod en straf af fængsel i 3 år, idet ankenævnet efter det foreliggende ikke havde overvejet, om varigheden af fængselsstraffen kunne tillægges betydning for, om kvinden kunne anses for »enlig forsørger« i børntilskudslovens forstand. 

(J. nr. 1982-665-031).