FOB 82.248

Nedsættelse af bevilget ungdomsydelse

01-01-1982

Henstillet til amtsankenævnet for Vejle amt at undergive to sager vedrørende spørgsmålet om nedsættelse af bevilgede ungdomsydelser en fornyet behandling. Sagerne rejste bl.a. spørgsmålet om den nærmere rækkevidde af et forbehold i den anvendte bevillingsblanket om eventuel senere nedsættelse af den bevilgede ungdomsydelse. Kommunen havde først udsendt meddelelse om nedsættelse af ungdomsydelserne ca. en halv måneds tid inde i det kvartal, ydelserne vedrørte, og i øvrigt umiddelbart inden disse skulle udbetales. 

(J. nr. 1982-209-031).