FOB 82.51

Dom i privat erstatningssag mellem sælger og køber afskar ikke klage til byggestyrelsen over anvendelsen af lovliggørelsesreglerne i byggeloven

01-01-1982

Udtalt, at en dom, hvorved sælgeren af en fast ejendom blev pålagt at betale køberne erstatning i anledning af at kommunen forlangte en bygning nedrevet som ulovlig, ikke i sig selv kunne antages at afskære byggestyrelsen fra som klageinstans at realitetsbehandle en klage, hvorefter kommunen ved sin passivitet måtte anses for at have afskåret sig fra at anvende byggelovens lovliggørelsesregler. Der var ikke grundlag for at antage, at der ved dommen var truffet nogen afgørelse om berettigelsen af kommunens beslutning. 

Henstillet til byggestyrelsen at genoptage sagens behandling med henblik på en fornyet stillingtagen til, om sagen burde undergives realitetsbehandling. 

(J. nr. 1982-68-145).