FOB 82.111

Ægtefælleinhabilitet for medlemmer af kommunale udvalg

01-01-1982

Afstået fra at tage stilling til nogle klager over indenrigsministeriets (vejledende) udtalelser vedrørende kommunalbestyrelsesmedlemmers adgang til - i de tilfælde, hvor medlemmets ægtefælle er ansat af kommunalbestyrelsen - at være medlem af det stående udvalg, hvis forvaltningsområde omfatter ægtefællens tjenstlige virksomhed, da den problemstilling, som klagerne rejste, blev indbragt for folketinget. 

(J. nr. 1982-351-42 m.fl.).