FOB 82.147

Tilbagekaldelse af opholds- og arbejdstilladelse

01-01-1982

Tilsynet med udlændinges inddragelse af en opholds- og arbejdstilladelse i medfør af § 36, stk. 1, nr. 2, i udlændingebekendtgørelsen gav anledning til, at jeg over for justitsministeriet rejste spørgsmål om, hvorvidt den anførte hjemmel var korrekt, og hvorfor sagen havde fået et andet udfald og en anden behandling end en række andre tilsvarende sager.  

Efter at justitsministeriet havde genoptaget sagsbehandlingen og meddelt den pågældende opholds- og arbejdstilladelse, meddelte jeg ministeriet, at jeg herefter ikke fandt anledning til at tage stilling til, om den påklagede afgørelse kunne anses forenelig med forvaltningsrettens almindelige regler om tilbagekaldelse af forvaltningsakter.  

(J. nr. 1981-1320-613).