FOB 82.29

Berettiget vægring ved at påtage sig anvist arbejde

01-01-1982

Henstillet til ankenævnet for arbejdsløshedsforsikringen at genoptage behandlingen af en sag om et medlems ret til arbejdsløshedsdagpenge. Ankenævnet havde tiltrådt afgørelser fra en arbejdsløshedskasse og arbejdsdirektoratet, hvorefter medlemmet var blevet udelukket fra retten til dagpenge i 5 uger på grund af arbejdsvægring. Under min behandling af sagen tilvejebragte jeg oplysninger, der gjorde det overvejende sandsynligt, at medlemmet havde været berettiget til at vægre sig ved at påtage sig et anvist arbejde. 

(J. nr. 1981-1389-02).