FOB 83.251

Bedømmelse af to universitetsstuderendes fælles specialeafhandling

01-01-1983

I anledning af to studerendes klage over karakterfastsættelsen for en fælles specialeafhandling havde det humanistiske fakultet ved Københavns universitet anmodet eksaminator og censor om at foretage en ny bedømmelse, »idet der mangler en individuel bedømmelse af hver enkelt studerendes præstationer«. Udtalt, at fakultetet ikke uden forudgående udtalelser fra eksaminator og censor havde fornødent grundlag herfor, idet der - heller ikke i det for mig foreliggende materiale - var tilstrækkeligt sikkert grundlag for at afgøre, hvorvidt der alene var tale om en formel fejl, som efter min opfattelse ikke i sig selv kunne begrunde iværksættelse af en ny bedømmelsesprocedure, eller (tillige) en reel fejl. I øvrigt udtalt mig om betydningen af eksaminators mundtlige tilkendegivelse over for den ene studerende om den fastsatte karakter. 

(J. nr. 1982-605-711).