FOB 83.163

Landbrugsministeriets repræsentant i jordlovsudvalget

01-01-1983

A klagede over, at landbrugsministeren havde ændret hidtidig praksis ved som landbrugsministeriets repræsentant i jordlovsudvalget at udpege en person, der ikke var ansat i ministeriet. 

Udtalt, at - selv om det blev lagt til grund, at landbrugsministeren ikke var retligt forpligtet til at udpege en ansat i departementet som ministeriets repræsentant i jordlovsudvalget - det dog måtte ligge fast, at den pågældende i givet fald skulle opfylde den i lovens forarbejder udtrykte forudsætning om, at »landbrugsministeriet gennem sin repræsentation i udvalget kan tilføre dette juridisk og administrativ viden om landbrugsloven, og at der kan sikres ministeriet en vis indseende med de afgørelser, der træffes af udvalget«. 

Det forhold, at ministeriet havde fundet det påkrævet at etablere en (uhjemlet) observatørordning, måtte efterlade alvorlig tvivl om, hvorvidt den nævnte forudsætning var opfyldt. 

(J. nr. 1983-635-54).