FOB 83.229

Behandlingstid i sag om besøgsret

01-01-1983

Udtalt, at en behandlingstid på mere end ½ år i en klagesag til socialstyrelsen vedrørende en moders adgang til at besøge sin tvangsfjernede 7-årige datter var helt uacceptabel. 

Endvidere fundet det meget beklageligt, at socialstyrelsen ikke mere energisk søgte at formå det sociale udvalg til at afgive udtalelse på et tidligere tidspunkt, end det var tilfældet. 

Endelig fundet det ønskeligt, om socialstyrelsen - i betragtning af sagens karakter og dens hidtidige forløb - havde truffet afgørelse på et noget tidligere tidspunkt, efter at styrelsen havde modtaget udtalelserne fra det sociale udvalg. 

(J. nr. 1983-995-050).