FOB 83.139

Indsattes adgang til at udtale sig ved lukning af fængselsafdeling

01-01-1983

Udtalt, at principperne for gennemførelsen af en beslutning om nedlæggelse/lukning af en afdeling i et fængsel er et spørgsmål, som de indsatte i henhold til § 1, stk. 1, i justitsministeriets cirkulære af 15. marts 1978 om organisatoriske former for drøftelser med indsatte bør have adgang til at udtale sig om, før endelig afgørelse træffes. 

(J. nr. 1982-1067-615).