FOB 83.173

Aktindsigt og udtaleret ved afgørelse om igangsætningstilladelse uanset verserende miljøklagesag

01-01-1983

Udtalt over for miljøstyrelsen, at §§ 11-12 i offentlighedsloven efter min mening finder anvendelse ikke alene i forhold til afgørelsen af sagens realitet, men også i forhold til klagemyndighedens evt. forudgående afgørelse vedrørende en begæring efter miljøbeskyttelseslovens § 72, stk. 4, om tilladelse til påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejder uanset rettidigt indgivet klage. 

A burde derfor straks og altså inden miljøstyrelsens afgørelse om igangsætningstilladelse være blevet gjort bekendt med anmodningen om igangsætningstilladelse og miljøstyrelsens foreløbige svar herpå ligesom miljøstyrelsen burde have sikret sig, at A fik lejlighed til at afgive en udtalelse om igangsætningsspørgsmålet, evt. inden for en nærmere fastsat frist, jfr. offentlighedslovens § 12, stk. 2. 

(J. nr. 1983-982-11).