FOB 81.291

Underkendelse af restauration som oplæringssted

01-01-1981

Henstillet til lærlingerådet at genoptage behandlingen af en sag, hvori rådet havde nægtet at godkende en restauration som oplæringssted for lærlinge i kokkefaget og til brug herfor søge tilvejebragt sådanne nærmere oplysninger om restauratørens muligheder for i fornødent omfang at deltage i en lærlings uddannelse, at rådet kunne foretage en efterprøvelse af, om den påklagede afgørelse var truffet på grundlag af en konkret vurdering af restaurationsvirksomhedens forhold. 

 Henledt lærlingerådets opmærksomhed på, at det faglige fællesudvalgs (påklagede) afgørelse i sagen ikke var ledsaget af en begrundelse som foreskrevet i lærlingelovens § 24, stk. 7, 2. pkt. 

(J. nr. 1981-785-712).