FOB 81.73

Skønsmæssig forhøjelse af bruttoavance i skattesag

01-01-1981

Udtalt, at det forhold, at en erhvervsdrivendes regnskabsmateriale for en enkelt varegruppes vedkommende udviser en negativ bruttoavance, ikke i sig selv kan karakteriseres som en fejl ved regnskabet, der gør det uegnet til at danne grundlag for indkomstansættelsen. Endvidere udtalt, at det - såfremt en negativ bruttoavance i sig selv måtte anses for en fejl ved regnskabet - tillige måtte være en forudsætning for foretagelse af skønsmæssig ansættelse, at det var påvist eller sandsynliggjort, at det privatforbrug, som selvangivelsen gav plads til, var for lavt. - Under hensyn hertil henstillet til landsskatteretten at genoptage behandlingen af sagen, samt at retten - såfremt den herefter finder at måtte fastholde, at skønsmæssig forhøjelse skal foretages - meddeler klageren en nærmere begrundelse herfor. 

(J. nr. 1980-416-223).