FOB 81.174

Landbrugsministeriets godkendelse af særlig sagkyndige konsulenter (moderniseringsstøtte)

01-01-1981

Udtalt, at landbrugsministeriet ikke havde været berettiget til at afslå en ansøgning om at blive udpeget som særlig sagkyndig konsulent. 

Henstillet til landbrugsministeriet at genoptage behandlingen af sagen om beskikkelse af en særlig sagkyndig konsulent og træffe afgørelse i sagen i overensstemmelse med nærmere angivne synspunkter. 

Endvidere udtalt, at der næppe forelå det fornødne retlige grundlag for at betinge en udpegning som sagkyndig af et ansættelsesforhold til en landboorganisation og derfor heller ikke for, at en godkendelse havde kunnet tilbagekaldes med den begrundelse, at ansættelsesforholdet var ophørt. 

(J. nr. 1980-646-53).