FOB 81.255

De sociale ankemyndigheders ændring af begrundelse for afgørelser om tilbagebetaling efter bistandslovens § 26

01-01-1981

Udtalt, at de sociale ankemyndigheder ikke i forbindelse med behandlingen af en klage over en af et socialudvalg truffen beslutning om tilbagebetalingspligt efter en bestemmelse i bistandslovens § 26, stk. 1, nr. 1-3, kan træffe afgørelse om tilbagebetalingspligt efter en anden af disse bestemmelser, dvs. på et andet grundlag end det, som det sociale udvalg ved hjælpens udbetaling har henvist til over for hjælpsmodtageren. 

Henstillet til den sociale ankestyrelse at tage 4 konkrete sager op til fornyet overvejelse under henvisning til, at styrelsen i disse sager havde truffet afgørelser, som styrelsen efter det anførte ikke havde haft kompetence til at træffe. 

Endvidere henstillet til den sociale ankestyrelse (under nærmere angivne omstændigheder) at tilvejebringe et mere fyldestgørende oplysningsgrundlag for en af afgørelserne i de 4 sager om tilbagebetaling efter bistandslovens § 26, stk. 1, nr. 1, om »uforsvarlig økonomi«. 

(J. nr. 1980-987-052, 1980-1013-052, 1981-120-052 og 1980-768-051).