FOB 81.98

Borgmesters habilitet

01-01-1981

Ikke fundet at kunne kritisere, at tilsynsrådet for Århus amt ikke havde annulleret Rougsø kommunalbestyrelses beslutning om at antage borgmesterens kompagnon som kommunens advokat. 

Heller ikke fundet grundlag for kritik i anledning af at tilsynsrådet ikke i henhold til bestemmelsen i styrelseslovens § 61 fandt at burde foretage videre i anledning af, at kommunalbestyrelsen havde indvalgt borgmesteren, der drev advokatvirksomhed i kommunen, som medlem af ligningskommissionen. 

Endelig ikke fundet tilstrækkeligt grundlag for at kritisere tilsynsrådets og indenrigsministeriets opfattelse, hvorefter det i det konkrete tilfælde måtte anses for forsvarligt at acceptere, at borgmesteren var bestyrelsesformand i et af de pengeinstitutter, der benyttes af kommunen, såfremt der var fastsat retningslinier for administrationen af ordningen. Ikke fundet på grundlag af de foreliggende oplysninger at kunne tage stilling til, om retningslinierne i den konkrete sag var tilstrækkelige, og derfor henstillet til tilsynsrådet at genoptage behandlingen af sagen for så vidt angår dette spørgsmål. 

(J. nr. 1979-387-42).