FOB 81.245

Nedsættelse af bevilget ungdomsydelse

01-01-1981

Over for socialministeriet udtalt, at der havde været grundlag for, at ministeriet over for det sociale udvalg i en kommune havde givet udtryk for den opfattelse, at det sociale udvalg var forpligtet til at tilbagekalde en ulovlig beslutning om nedsættelse af ungdomsydelserne for et kvartal eller til at genoptage de sager, der ikke havde været påklaget til amtsankenævnet. 

Henstillet til socialministeriet at tage initiativ til ændring af den blanket, kommunerne anvender til bevilling af ungdomsydelse. 

(J. nr. 1980-155-031).