FOB 81.69

Landsskatterettens underretningspraksis m.h.t. rettens kendelser

01-01-1981

Meddelt skattedepartementet, at det kunne være ønskeligt, om departementet og landsskatteretten nærmere overvejede spørgsmålet om ændring/præcisering af § 18, stk. 6, i landsskatterettens forretningsorden eller spørgsmålet om en ændring af praksis på grundlag af denne bestemmelse, således at retten fremtidig altid sender sine kendelser til vedkommende skatteyder (klager), selv om denne er repræsenteret af advokat, revisor eller anden befuldmægtiget. 

(J. nr. 1980-642-223).