FOB 81.27

Arbejdsløshedsdagpenge til udlændinge, der ikke kan dansk

01-01-1981

Fundet det rigtigst, at arbejdsdirektoratet og ankenævnet for arbejdsløshedsforsikringen, inden disse myndigheder traf afgørelse om, at en udlænding, der ikke kunne dansk, ikke »stod til rådighed for arbejdsmarkedet« (og således ikke kunne få arbejdsløshedsdagpenge), havde søgt afklaret de nærmere omstændigheder i forbindelse med det forsøg på arbejdsanvisning, som dannede grundlaget for afgørelsen. 

Endvidere fundet, at det måtte forekomme overvejende betænkeligt at antage, at et arbejdsanvisningsforsøg, der var mislykket på grund af manglende danskkundskab hos den arbejdssøgende, var tilstrækkeligt grundlag for at antage, at den pågældende ikke stod til rådighed for arbejdsmarkedet. 

Henstillet til arbejdsministeriet, at udfærdigelsen af regler i henhold til arbejdsløshedslovens § 62, stk. 3, jfr. stk. 1, nr. 5, blev søgt fremskyndet mest muligt. 

(J. nr. 1980-1374-02).