FOB 81.79

Habilitetsspørgsmål i forbindelse med behandling af klagesag i fiskeriministeriet

01-01-1981

Fundet det beklageligt, at departementschefen og en fuldmægtig i fiskeriministeriet, der havde deltaget i behandlingen af en sag ved et nævn, deltog i fiskeriministeriets behandling af en klage over nævnets afgørelse. 

Endvidere udtalt, at det måtte give anledning til principielle betænkeligheder ud fra hensynet til at sikre en upartisk klagebehandling, at departementschefen for et ministerium er formand for et nævn, hvis afgørelse kan påklages til det pågældende ministerium. 

(J. nr. 1981-411-37).